logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: GIÁO LÝ Tài liệu Nghiên Cứu Phần 3: Đời sống trong Đức Kitô - Mục 2: 10 điều Răn - Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn
 
 

Phần 3: Đời sống trong Đức Kitô - Mục 2: 10 điều Răn - Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn

Chỉ mục bài viết
Phần 3: Đời sống trong Đức Kitô - Mục 2: 10 điều Răn
Đệ nhị luật 5, 6-21
Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn
Điều răn 1: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi...
Điều răn 2: Ngươi không được kêu tên Thiên Chúa cách bất xứng
Điều răn 3: Ngươi phải thánh hóa ngày của Đức Chúa
Điều răn 4: Ngươi hãy thảo kính cha mẹ
Điều răn 5: Ngươi không được giết người
Điều răn 6: Ngươi không được ngoại tình
Điều răn 7: Ngươi không được trộm cắp
Điều răn 8: Ngươi không được làm chứng gian
Điều răn 9: Ngươi không được ham muốn vợ người ta
Điều răn 10: Ngươi không được ham muốn tài sản của người ta
Tất cả các trang

ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MƯỜI ĐIỀU RĂN

Thứ nhất, thờ phượng Ðức Chúa Trời và kính mến Ngài trên hết mọi sự.

Thứ hai, chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật,

Thứ bốn, thảo kính cha mẹ,

Thứ năm, chớ giết người,

Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục,

Thứ bảy, chớ lấy của người,

Thứ tám, chớ làm chứng dối,

Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người,

Thứ mười, chớ tham của người.

434. "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" (Mt 19,16)

2052-2054

2075-2076

Khi người thanh niên hỏi câu này, Chúa Giêsu trả lời: "Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn," rồi Người thêm: "Hãy đến theo Tôi" (Mt 19, 16-21). Việc theo Chúa Giêsu bao gồm cả việc tuân giữ các điều răn. Lề luật không bị phá bỏ, nhưng chúng ta được mời gọi tìm lại Lề luật nơi Con người của Vị Tôn sư thần linh của mình, Ðấng thực thi trọn vẹn Lề luật nơi chính mình, Ðấng mạc khải trọn vẹn ý nghĩa của Lề luật, và chứng nhận tính trường tồn của Lề luật.

435. Chúa Giêsu giải thích Lề luật thế nào?

2055

Chúa Giêsu giải thích Lề luật dưới ánh sáng của giới răn yêu thương duy nhất nhưng có hai vế, là sự viên mãn của Lề luật: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy" (Mt 22,37-40).

436. "Mười Điều Răn" nghĩa là gì?

2056-2057

"Mười Điều Răn" có nghĩa là "mười lời" (Xh 34, 28), tóm tắt Lề luật do Thiên Chúa ban cho dân Israel trong bối cảnh của Giao ước qua trung gian Môsê. Khi trình bày các giới răn về tình yêu đối với Thiên Chúa (ba giới răn đầu) và đối với tha nhân (bảy giới răn sau), Mười Điều Răn vạch ra cho dân Chúa và từng người con đường dẫn đến cuộc sống được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi.

437. Liên hệ giữa Mười Điều Răn với Giao ước như thế nào?

2058-2063

2077

Mười Điều Răn phải được hiểu dưới ánh sáng của Giao ước; trong ánh sáng đó Thiên Chúa tự mạc khải và cho biết ý muốn của Ngài. Bằng việc tuân giữ các giới răn, dân Chúa muốn nói lên sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa và đáp lại sáng kiến yêu thương của Ngài với lòng biết ơn.

438. Hội Thánh dành cho Mười Điều Răn tầm quan trọng nào?

2064-2068

Trung thành với Thánh Kinh và với gương của Chúa Giêsu, Hội Thánh nhìn nhận Mười Điều Răn có tầm quan trọng và ý nghĩa hàng đầu. Các người Kitô hữu buộc phải tuân giữ Mười Điều Răn.

439. Tại sao Mười Điều Răn tạo thành một thể thống nhất?

2069

2079

Mười Điều Răn tạo thành một thể thống nhất và không thể phân chia, vì mỗi giới răn đều liên kết với các giới răn khác và với toàn thể Mười Điều Răn. Vì vậy, vi phạm một giới răn là vi phạm toàn bộ Lề luật.

440. Tại sao Mười Điều Răn đòi buộc một cách nghiêm trọng?

2072-2073

2081

Bởi vì Mười Điều Răn trình bày những trách nhiệm căn bản của con người đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

441. Chúng ta có khả năng tuân giữ Mười Điều Răn không?

2074

2082

Thưa có, vì Ðức Kitô, Ðấng mà không có Người chúng ta không thể làm được việc gì, ban cho chúng ta có khả năng tuân giữ Mười Điều Răn, nhờ hồng ân Thánh Thần và ân sủng của Người.