logoTNTT

 
 
 
 
You are here:: GIÁO LÝ Tài liệu huấn luyện GLV Lịch sử Cứu độ
 
 

Lịch sử Cứu độ

Chỉ mục bài viết
Lịch sử Cứu độ
Bài 1 - Bắt đầu Lịch sử Cứu độ
Chương 2 - Chuẩn bị công trình Cứu độ
Bài 2 - Chuẩn bị Dân Thiên Chúa
Bài 3 - Thành lập Dân Thiên Chúa
Bài 4 - Thời thủ lãnh và vương quốc
Bài 5 - Các ngôn sứ
Chương 3 - Thực hiện Công trình Cứu độ
Bài 6 - Hồng ân Cứu độ
Bài 7 - Thông phần ơn Cứu độ
Tất cả các trang

WhatawonChương I - LÝ DO CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ

I. LỊCH SỬ CỨU ĐỘ VÀ MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ:

* Mầu nhiệm cứu độ là ý định của Thiên Chúa nhằm thông ban sự sống của Thiên Chúa cho loài người. Ý định này được thực hiện trong công cuộc sáng thế. Nhưng do sự khước từ của con người mở đường cho tội lỗi vào thế gian. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ý định cứu độ mà sai Con Một xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúa Cứu Thế đến rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho Dân Chúa. Ngài chọn 12 tông đồ và trao phó cho các ông sứ mạng đem Tin Mừng cho muôn dân dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

* Ý định Cứu Độ của Thiên Chúa được thực hiện qua một chương trình là chương trình Cứu Độ, diễn ra ngay giữa lịch sử loài người: lịch sử Israel. Lịch sử Cứu Độ diễn tả sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử qua những lời nói, việc làm và qua những biến cố xảy ra trong lịch sử. Đây là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và loài người nhằm tỏ bày cho họ biết ý định của Thiên Chúa, nhờ đó con người được dạy cho biết về Thiên Chúa, về chính mình cũng như về vũ trụ. Lịch sử Cứu Độ nói lên lòng từ ái của Thiên Chúa và đường lối sư phạm của Ngài. Lịch sử Cứu Độ được ghi chép trong các sách Kinh Thánh.

II. MẠC KHẢI VÀ KINH THÁNH:

1. Mạc khải

- Thiên Chúa tạo dựng đã tỏ bày chính mình trong những kỳ công huy hoàng của vũ trụ. Nhờ trí khôn, loài người có thể nhận ra Thiên Chúa.

- Thiên Chúa còn tự biểu lộ qua luật lương tâm thúc giục con người làm lành lánh dữ. Tuy nhiên, trong tình trạng thực tế, con người dễ lầm lẫn và dừng lại bên thụ tạo như một cái gì tuyệt đối mà từ khước Đấng Tạo Hóa. Nhưng, Thiên Chúa chẳng bao giờ để mặc loài người tự tìm kiếm Ngài bằng sức riêng của họ. Những chân lý con người khó có thể tìm ra thì Chúa đã minh thị mạc khải để mọi người nhận biết chân lý cách dễ dàng và khỏi nguy cơ sai lầm: đó là Mạc Khải của Thiên Chúa.

- Mạc Khải của Thiên Chúa có 2 giai đoạn: “Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách Thiên Chúa đã nói với cha ông nơi các tiên tri. Vào thời sau hết, Người đã nói với chúng ta nơi Người Con”.

2. Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa:

- Những điều chính yếu trong các lời Thiên Chúa ngỏ với loài người được ghi chép lại trong các sách Cựu Ước và Tân Ước. Toàn bộ và từng phần đều được biên soạn dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Do đó, chính Thiên Chúa là tác giả.

- Các Thánh sử vận dụng hết khả năng và phương tiện, hòa hợp với ngôn ngữ và quan niệm của nhân loại trong một thời gian và nơi chỗ nhất định, để diễn tả Ý Nhiệm mầu của Thiên Chúa và chỉ những điều ấy thôi. Do đó, không thể hiểu được Kinh Thánh nếu không quan tâm đến hoàn cảnh biên soạn, cá tính của tác giả được linh hứng và ý định của tác giả khi diễn tả như vậy.

- Do đó, những xác quyết của các Thánh sử phải được kể là những xác quyết của Chúa Thánh Thần. Các Sách Thánh dạy cho biết cách chắc chắn, trung thực và không sai lầm những Chân lý mà Thiên Chúa vì phần rỗi chúng ta muốn mạc khải.

3. Nguyên tắc chú giải Thánh Kinh:

a) Phải tìm ra những gì các Thánh sử thực sự muốn nói và điều gì Thiên Chúa đã muốn nhờ đó mà tỏ bày cho chúng ta, nghĩa là phải tìm ý tác giả.

b) Để biết được ý của tác giả, cần lưu ý :

. “Loại văn”: có nhiều loại văn trong Kinh Thánh như : Lịch sử, Tiên tri, Thi ca, Giáo huấn,...

. Hoàn cảnh xã hội, nền văn hóa, những cách thức cảm nghĩ, suy tư của từng Thánh sử.

c) Để khám phá cho đúng ý nghĩa của bản văn, cần lưu ý đến nội dung và sự thống nhất của toàn thể Kinh Thánh trong tương quan sinh động với Thánh truyền và Đức tin trong Hội Thánh. Do đó chỉ có Hội Thánh, nhờ đức tin tông truyền, mới có thẩm quyền chú giải Kinh Thánh, vì Thiên Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng và chức vụ để gìn giữ và chú giải Lời Chúa.